Pružamo usluge izrade svih oblika projektne dokumentacije, tehničke dokumentacije, elaborata, tenderske dokumentacije iz oblasti elektroenergetike, upravljanja i regulacije, instalacija slabe struje.

Naš stručni tim projektanata pruža tehničku podršku investitoru u svim fazama realizacije projekta, pomaže u izradi projektnog zadatka uz optimizaciju troškova investicije, daje najoptimalnije predloge i najsavremenija rešenja, uvažava najspecifičnije zahteve investitora, daje predlog o izboru pouzdane i kvalitetne opreme, pruža tehničku podršku kod realizacije projekta i puštanja u rad.

Dugogodišnje iskustvo na izradi projektne dokumentacije i realizacija najsloženijih projekata, implementiranje najsavremenijih rešenja i stalno usavršavanje, omogućili su nam da možemo realizovati izradu i najzahtevnije i najspecifičnije projektne dokumentacije iz sledećih oblasti:

Industrijski objekti

 • Transformatorske stanice i razvodna postrojenja 35kV, 20kV, 10kV i 6kV
 • Razvodna postrojenja 0.4kV
 • Unutrašnje i spoljašnje elektroenergetske instalacije
 • Upravljanje elektromotornim pogonima
 • SCADA sistemi, nadzor i upravljanje procesima proizvodnje
 • HVAC – elektroinstalacije, razvodni ormani, upravljanje
 • Sistem detekcije i dojave požara
 • Instalacije slabe struje (strukturni kablovski sistemi, video nadzor, protivpožarne instalacije itd.)
 • Srednje-naponske instalacije.

Distributivni objekti i proizvodnja električne energije:

 • Transformatorske stanice 35/10 kV/kV, 20(10)/0.4 kV/kV
 • Razvodna postrojenja do 35kV
 • Mikroprocesorska zaštita
 • Napojni kablovski vodovi do 35kV
 • Dalekovodi do 20kV
 • Upravljanje i nadzor
 • Male hidroelektrane

Poslovno-stambeni i objekti ostalih namena:

 • Unutrašnje i spoljašnje elektroenergetske instalacije
 • Instalacije slabe struje (strukturni kablovski sistemi, video nadzor, protivpožarne instalacije itd.)
 • Srednje-naponske instalacije
 • Inteligentne instalacije – pametna kuća
 • CSNU (centralni sistem nadzora i upravljanja)
 • HVAC – elektroinstalacije, razvodni ormani, upravljanje
 • Spoljna rasveta
 • Specijalne instalacije shodno zahtevima investitora ili nameni objekta.

Kompenzacija reaktive energije i poboljšanje kvaliteta el.energije:

 • Merenje i analiza elektroenergetskih parametara i prilika u mreži sa izradom elaborata
 • Predlog optimalnog rešenja za kompenzaciju reaktivne energije sa cost-benefit analizom
 • Projektovanje postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije na niskom i srednjem naponu

Izrada projektno – tehničke dokumentacije je u potpunosti usaglašena sa zakonskim regulativama Republike Srbije, sa propisima i standardima SRPS, IEC, standardom za sisteme za menadžment kvalitetom SRPS ISO 9001:2008, Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS 101/2005 i 91/2015).

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i aktima Inženjerske komore Srbije, naši inženjeri poseduju odgovarajuće lične licence.

Preduzeće poseduje licencu za izradu projekata elektroenergetskih instalacija za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje opština, odnosno grad, odnosno grad Beograd, br. 351-03-00115/98-04, Republika Srbija.

Potvrdu kvaliteta ukazivanjem poverenja dali su nam i US Steel Smederevo, Pink International Company, Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije, Rafako SA Poljska, Tetrapak production, Globex, Rudnap Agrar, WTE Wassertechnik GmbH Nemačka, Cooper Tires i dr.

Projektovanje i Konsalting za Scensku Mehaniku i Osvetljenje

Angažovanjem Elektrovata u početnoj fazi projektovanja scenske tehnologije i električnih instalacija televizija, pozorišta, filmskih studija i domova kulture obezbeđujete partnera koji će vam preneti dugogodišnje stečeno znanje i iskustvo sa praktičnim prikazom mogućih rešenja na već realizovanim poslovima.

Elektrovat je tu da Vam da osnovne ulazne podatke, kao i pomoć oko izrade projektnih zadataka i za ostale projekte kao što su građevinski, mašinski i projekti enterijera. Podaci tipa dimenzija, rasporeda i namene prostorija, nosivost plafona, neophodne maksimalne jednovremene snage, disipacija toplotne energije, dozvoljeni nivo buke i dr. su temeljni podaci za ove projekte.

Znajući da radimo i na projektima sa ograničenim budžetom imamo mogućnosti da Vam predložimo standardne i nestandardne sisteme koji će zadovoljiti vaše osnovne zahteve i ujedno omogućiti kasniju nadgradnju.

Izdvajamo mogućnost projektovanja, i kasnije, proizvodnje nestandardnih reflektora za prostore koji nisu namenjeni prevashodno za televizijska snimanja, a zahtevaju profesionalno scensko osvetljenje, kao što su skupštine, press i konferencijski centri, razne sale, holovi i dr.

Tendenciju automatizacije i upravljanja procesima u televizijskim studijima i na pozorišnim scenama prati i naša služba Automatizacije i upravljanja proizvodnim sistemima. Tako da po zahtevu investitora možemo projektovati maksimalno upravljive i kontrolisane sisteme scenske mehanike. Takvi sistemi omogućavaju korisniku tri nivoa upravljanja: lokalno u blizini pogona, sa panela sa prikazom pozicije jednog ili više pogona i sa računara (SCADA aplikacija) sa kompletnim prikazom i kontrolom sistema scenske mehanike.

Pri izradi manjih objekata, rekonstrukciji ili dogradnji postojećih možemo vam pomoći oko izbora opreme (specifikacija) i načina njene ugradnje. To se može odnositi na sledeću opremu:

 • Elementi grida ili fiksne mašinske konstrukcije
 • Elektroinstalacije za napajanje i upravljanje sistemima scenskog osvetljenja i mehanike.
 • Ručni ili motorizovani uređaji za nošenje reflektora ili scenografije
 • Reflektori.
 • Dimerske jedinice.
 • Upravljačke konzole za osvetljenje i konzole (pultovi) za motorizovane uređaje.
 • Pribor.
 • Elementi scenografije.