Rekonstrukcija i modernizacija sistema sopstvene potrošnje u HE Đerdap 1

Tokom 2016. započeta faza rekonstrukcije i modernizacije sistema sopstvene potrošnje u najvećoj hidroelektrani u našoj zemlji, HE Đerdap 1. Obim rekonstrukcije obuhvata tri naponska nivoa (15,75k; 6,3 kV; 0,4kV;), isporuku TS “Limenka” i izradu sistema upravljanja postrojenjima.

Rekonstrukcija i modernizacija sistema sopstvene potrošnje u HE Đerdap 1

Tokom realizacije projekta završene su sledeće akcije:

 • Isporuka i montaža ormara privremenog napajanja za napajanje prioritetnih potrošača;

 • Demontaža postojećih NN razvoda 0,4kV I, II i III bloka u HE Đerdap 1;

 • Demontaža sekcija I i II SN razvoda 6,3kV u HE Đerdap 1;

 • Izrada, isporuka i montaža razvodnih ormara NN razvoda 0,4kV I, II i III i ormara sa PLC i ostalom upravljačkom opremom, tipa Spacial SF, prema IEC 61439-1 standardu;

 • Isporuka i montaža sekcija I i II SN razvoda 6,3kV, tipa MC Set, proizvođač Schneider Electric;

 • Rekonstrukcija NN odeljka i zamena 15,75kV prekidača na sva tri bloka u HE Đerdap 1;

 • Isporuka i montaža dizel električnog agregata snage 1100kVA;

 • Izrada, isporuka i montaža TS “Limenka” sa suvim energetskim transformatorom 10/0,4 kV, 1x1000kVA, koja je opremljena sa SN 10kV postrojenjem, tipa SM6, proizvođač Schneider Electric i NN 0,4kV blokom tipa Spacial SF, proizvođač Schneider Electiric ( implementiran je ATS sistem u slučaju nestanka glavnog dovoda na NN 0,4kV bloku);

 • Povezivanje razvodnih elektro ormara NN razvoda 0,4kV I, II i III na postojeći sabirnički šinski razvod 0,4kV i realizacija potrebnih funkcionalnih međuveza između postrojenja;

 • Rekonstrukcija postojećeg šinskog razvoda;

 • Izrada i implementacija SCADA sistema i PLC softvera za upravljanje i nadzor nad postrojenjima na sva tri naponska nivoa (15,75kV; 6,3 kV; 0,4kV;);

 • Funkcionalno ispitivanje postrojenja, podešenje i testiranje relejne zaštite i testiranje SCADA sistema.

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

Da li vam je potrebna pomoć sa vašim projektom ili jednostavno želite da istražite sve mogućnosti … ne oklevajte!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm