Solarna Elektrana

Na krovu poslovno-proizvodnog objekta Elektrovat montiran je fotonaponski sistem ukupne instalisane snage fotonaponskih modula 96kWp, 272 panela, koji su povezani sa dva fotonaponska invertora snage od po 50kVA.

Takođe ugrađen je i sistem sa 12 baterijskih invertora i 12 baterijskim setova koji služi za skladištenje viška proizvedene električne energije i distribuciju električne energije ka potrošačima objekta Elektrovata kada se za to ukaže potreba.

batteries and invertors

Osnovne komponente FN sistema:

  • Fotonaponski paneli – formiraju nizove fotonaponskih modula. tj stringova i proizvode jednosmernu energiju, montiraju se na krovnoj konstrukciji objekta.
  • Fotonaponski invertori – pretvaraju jednosmernu električnu energiju u naizmeničnu frekvencije 50Hz, montiraju se na gornjoj etaži objekta.
  • Baterijski moduli – skladište električnu energiju koju proizvodi fotonaopnski sistem i dodatno napajaju potrošače energijom kada se za to ukaže potreba. Ukolko se više energije proizvodi nego što se potroši ove baterije mogu se ponovo napuniti.
  • Baterijski invertori – regulišu balans između energije koja se proizvodi i energije koja se troši.
  • Akumulatorski baterijski setovi – služe za skladištenje električne energije dobijene iz fotonaponskih panela.

Ukoliko postoji višak energije koja se proizvodi sa FN panela ovi invertori preusmeravaju deo energije i pune baterije, a u trenutcima kada je povećana potrošnja električne energije ili kada je smanjeno sunčevo zračenje ili kada ga nema, baterijski invertori preusmeravaju energiju ka potrošačima.
Primena hibridnih fotonaponskih sistema u on grid aplikacijama omogućava redukciju pikova dijagrama potrošnje električne energije čime se vrši ušteda u potrošnji električne energije iz distributivne mreže. Takođe u hibridnim FN sistemima povećava se pouzdanost napajanja instalisanih potrošača električnom energijom.

Aplikacije gde je fotonaponski sistem sa AC invertorima i baterijskim invertorima/punjačima i baterijskim modulima za skladištenje električne energije povezan na dva nezavisna izvora energije npr. električnu mrežu i dizel električni generator ili vetrogenerator se nazivaju hibridni „on grid “ fotonaponski sistemi.

Power Monitoring Expert – maksimizira vašu pouzdanost napajanja i operativnu efikasnost.

PME (Power Monitoring Expert) pomaže timovima u velikim i kritičnim objektima da analiziraju, rešavaju probleme i donose informisane odluke o svojim električnim distributivnim sistemima. Automatski prikuplja podatke iz električne mreže vašeg objekta i predstavlja ih kao smislene i korisne informacije putem intuitivnog web interfejsa.

PME je dizajniran da dopuni funkcionalnost BMS-a ili proces SCADA i integriše se sa Schneider Electric-ovom EcoStrukure Building Operation (EBO) i EcoStrukure Power SCADA Operation (PSO).

  • Solarna Elektrana / Fotonaponski sistem
  • Solarna Elektrana / Fotonaponski sistem
  • Solarna Elektrana / Fotonaponski sistem

GARANCIJA KVALITETA

Visoki kvalitet i poslovni nivo naše kompanije dobili su i svoju zvaničnu potvrdu dobijanjem sertifikata za uspostavljeni Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001:2015, zatim Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015, Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ISO 45001:2018, Sistem menadžmenta energijom EN ISO 50001:2018 i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija ISO/IEC 27001:2014.

HOW CAN WE HELP?

Do you need assistance with some project of yours, or you simply want to explore your options… don’t hesitate!

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm

RADNO VREME

8:00am – 4:00pm