Projektovanje i konsalting

Pružamo usluge izrade svih oblika projektne dokumentacije, tehničke dokumentacije, elaborata, tenderske dokumentacije iz oblasti elektroenergetike, upravljanja  i regulacije, instalacija slabe struje.

Naš stručni tim projektanata pruža tehničku podršku investitoru u svim fazama realizacije projekta, pomaže u izradi projektnog zadatka uz optimizaciju troškova investicije, daje najoptimalnije predloge i najsavremenija rešenja, uvažava najspecifičnije zahteve investitora, daje predlog o izboru pouzdane i kvalitetne opreme, pruža tehničku podršku kod realizacije projekta i puštanja u rad.

Dugogodišnje iskustvo na izradi projektne dokumentacije i realizacija najsloženijih projekata, implementiranje najsavremenijih rešenja i stalno usavršavanje, omogućili su nam da možemo realizovati izradu i najzahtevnije i najspecifičnije projektne dokumentacije iz sledećih oblasti:

– Industrijski objekti

 • Transformatorske stanice i razvodna postrojenja 35kV, 20kV, 10kV i 6kV
 • Razvodna postrojenja 0.4kV
 • Unutrašnje i spoljašnje elektroenergetske instalacije
 • Upravljanje elektromotornim pogonima
 • SCADA sistemi, nadzor i upravljanje procesima proizvodnje
 • HVAC – elektroinstalacije, razvodni ormani, upravljanje
 • Sistem detekcije i dojave požara
 • Instalacije slabe struje (strukturni kablovski sistemi, video nadzor, protivpožarne inst,itd.)

– Distributivni objekti i proizvodnja električne energije:

 • Transformatorske stanice 35/10 kV/kV, 20(10)/0.4 kV/kV
 • Razvodna postrojenja do 35kV
 • Mikroprocesorska zaštita
 • Napojni kablovski vodovi do 35kV
 • Dalekovodi do 20kV
 • Upravljanje i nadzor
 • Male hidroelektrane

– Poslovno-stambeni i objekti ostalih namena:

 • Unutrašnje i spoljašnje elektroenergetske instalacije
 • Instalacije slabe struje (strukturni kablovski sistemi, video nadzor, protivpožarne inst,itd.)
 • Inteligentne instalacije – pametna kuća
 • CSNU (centralni sistem nadzora i upravljanja)
 • HVAC – elektroinstalacije, razvodni ormani, upravljanje
 • Spoljna rasveta
 • Specijalne instalacije shodno zahtevima investitora ili nameni objekta.

– Kompenzacija reaktive energije i poboljšanje kvaliteta el.energije:

 • Merenje i analiza elektroenergetskih parametara i prilika u mreži sa izradom elaborata
 • Predlog optimalnog rešenja za kompenzaciju reaktivne energije sa cost-benefit analizom
 • Projektovanje postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije na niskom i srednjem naponu

 

Izrada projektno – tehničke dokumentacije je u potpunosti usaglašena sa zakonskim regulativama Republike Srbije, sa propisima i standardima SRPS, IEC, standardom za sisteme za menadžment kvalitetom SRPS ISO 9001:2008, Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS 101/2005 i 91/2015).

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i aktima Inženjerske komore Srbije, naši inženjeri poseduju odgovarajuće lične licence.

Preduzeće poseduje licencu za izradu projekata elektroenergetskih instalacija za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje opština, odnosno grad, odnosno grad Beograd, br. 351-03-00115/98-04, Republika Srbija.

Potvrdu kvaliteta ukazivanjem poverenja dali su nam i US Steel Smederevo, Pink International Company, Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije, Rafako SA Poljska, Tetrapak production, Globex, Rudnap Agrar, WTE Wassertechnik GmbH Nemačka, Cooper Tires i dr.