Proizvodnja i upravljanje energijom

Uvažavajući postojeće snažne svetske tendencije u elektroenergetici koji podrazumevaju sve veći udeo proizvodnje el.energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji el.energije uz garantovanje povlašćenih cena otkupa energije iz takvih proizvodnih objekata, kompanija Elektrovat angažovala je sve svoje stručne resurse u svrhu praćenja ovih tendencija.

Objekat sa BMS sistemom i FN elektrana

Objekat naše firme SNE Energy, pored standardnih električnih instalacija, ima integrisan sistem grejanja i hlađenja pomoću geotermalne bunarske vode sa 4 toplotne pumpe, kao i centralni sistem upravljanja osvetljenjem, sistemom grejanja i hlađenja objekta, kao i zaštitom od insolacije.

Na krovu objekta SNE Energy ( fabrike za sklapanje SN postrojenja) je implementirana Fotonaponska elektrana nominalne snage 55 kW, sa kompletnom električnom instalacijom, kao  i zaštitnim i prekidačkim elementima do mesta priključka na javnu distributivnu mrežu. Izrađena je krovna kontrukcija za montažu 228 FN modula ukupne nominalne snage 54,72kW (228 x 240W). Električna energija koja se proizvodi iz FN modula na krovu objekta SNE Energy se komplet injektira u mrežu.

Zahvaljujući implementaciji takvih sistema, dobijen je sertifikat, kojim se utvrđuje da je sistem menadžmenta energijom u skladu sa standardom SRPS EN ISO 50001 :2012.

Male Hidro Elektrane u Srbiji

Naša kompanija je osnivač komanije za proizvodnju električne energije i toplotne energije iz obnovljivih izvora, Zlatiborske Elektrane d.o.o., koja se od 2009.god. bavi razvojem i implementacijom projekata MHE u Republici Srbiji.

Projektom su obuhvaćene tri mini hidroelektrane – MHE Beli Kamen, MHE Komalj i MHE Peta na lokacijama u u opštini Čajetina, na ušću reke Ribnice u Crni Rzav, sa instalisanim snagama od 1.7 MW, 0,7 MW i 0.8 MW.

Ukupna instalisana snaga sve tri MHE iznosi 3,2 MW  i  sa instalisanim protokom vode od 2,7 m3/s, predviđena je prosečna godišnja proizvodnja električne energije, sve tri MHE, 12.600 MWh (6.500 MWh, 2.900 MWh i 3.200 MWh za MHE Beli Kamen, Komalj i Peta respektivno), kada sve tri MHE budu u pogonu.

MHE „Beli kamen“ nalazi se na planini Zlatibor, u opštini Čajetina, na ušću reke Ribnice u Crni Rzav. Lokacije MHE Komalj i MHE Peta nalaze se nizvodno duž sliva Crni Rzav u kaskadi.

Lokacije su udaljene od naseljenih mesta. Negativni uticaji MHE na životnu sredinu je minimalan, dok će pozitivni uticaji, koji se ogledaju u smanjenju emisije CO2, pozitivnom sociološkom uticaju, popravljanju naponskih prilika i smanjenju gubitaka u elektrodistributivnoj mreži, biti jako veliki, odnosno, dovešće do značajnog poboljšanja kvaliteta električne energije koja se isporučuje potrošačima ovog kraja.

Prvobitna zamisao je bila da se za ove tri MHE urade tri nezavisna vodozahvata, međutim, rezultati temeljne hidrološke studije i višestrukih ispitivanja ukazali su da su razlike u srednjim protocima zanemarljiv. Sa druge strane, kako projektovanje i izgradnja tri vodozahvata predstavlja značajno ulaganje, odlučeno da se reallizuje samo jedan vodozahvat za MHE Beli Kamen, a da se MHE Komalj I Peta snabdevaju vodom iz istog cevovoda, nakon korišćenja vode u MHE Beli Kamen. Smatrano je da se ovom koncepcijom ne gubi na korišćenju vodnog potencijala, a optimizuju se troškovi projekta.

Tehnička i pravno-administrativna dokumentacija, poslovni pristup i menadžment projekta MHE u Srbiji o kojem su publikovane i prezentacije javnosti radi efikasnijeg prevazilaženja mnogih nesuvislih prepreka u procedurama implementacije ovih, kod nas novih, projekata, dobili su najviše ocene stručne javnosti i najeminentnijih stručnjaka iz predmetne oblasti, međunarodnih institucija (kao što je EBRD) klijenata i partnera.

Jednom rečju, svoju politiku već decenijama prepoznatljivu na tržištu – profesionalnost bez kompromisa kada je struka u pitanju, konkretnost, preciznost i, nadasve, iskrenost i poslovni moral, Elektrovat je preneo i na kompaniju Zlatiborske Elektrane, te stoga rezultati nisu izostali. Radujemo se završetku i izgradnji naših  novih objekata na koje smo ponosni, o kojima ćemo podrobno izveštavati javnost.