Projekat: WTE Wassertechnik-PPOV Tivat i Kotor

Godina realizacije: 2015./2016. godina.

Kupac: WTE Wassertechnik GmbH, Esen, SR Nemačka

Investitor: JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat i JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor

U 2015. godini smo započeli saradnju sa vodećim evropskim koncernom u oblasti tretmana otpadnih voda,  WTE Wassertechnik GmbH.  Realizovan je projekat na izradi kompletnih tehnoloških instalacija i sistema upravljanja postrojenja za preradu otpadnih voda za područje gradova Tivat i Kotor u Crnoj Gori.

Tokom realizacije projekta izvršeno je sledeće:

  • izrada projektne dokumentacije za izvođenje ;
  • Isporuka i montaža objekta DTS Vodacom 10/0,4kV, 2x1000kVA za napajanje PPOV Tivat- Kotor i NN bloka (implementiran je ATS sistem u slučaju nestanka glavnog dovoda na NN 0,4kV bloku);
  • isporuka i montaža dizel električnog agregata snage 630kVA;
  • izrada, isporuka i montaža razvodnih ormara tehnoloških instalacija i ormara sa PLC i ostalom upravljačkom opremom prema IEC 61439-1 standardu;
  • isporuka i montaža instrumentacione opreme za potrebe tehnoloških procesa;
  • izrada i implementacija SCADA sistema i PLC softvera za upravljanje i nadzor nad kompletnim postrojenjem;
  • testiranje opreme za napajanje tehnoliških instalacija, SCADA sistema i izrada projekta održavanja.

Radovi na PPOV Tivat i Kotor su završeni u Maju 2016. godine.