Projekat: Postrojenje za preradu otpadnih voda u Strumici, Kičevu i Radovišu

Godina realizacije: 2017.

Kupac: WTE Wassertechnik GmbH, Esen, SR Nemačka

Investitor: Vlada R. Makedonije/ Ministarstvo finansija R. Makedonije ( Odeljenje za finanfiranje i ugovaranje)

Na osnovu naše uspešne saradnje sa vodećim evropskim koncernom koji se bavi tretmanima otpadnih voda,  WTE Wassertechnik GmbH, u 2017. godini smo započeli realizacuju projekata na izradi kompletnih tehnoloških instalacija i sistema upravljanja postrojenja za preradu otpadnih voda u Strumici, Radovišu i Kičevu u Republici Makedoniji.

Tokom realizacije projekata izvršeno je sledeće:

  • izrada projektne dokumentacije za izvođenje ;
  • implementiran ATS sistem u slučaju nestanka glavnog dovoda na NN odeljku 0,4kV transformatorskih stanica ;
  • isporuka i montaža dizel električnog agregata snage 350kVA;
  • izrada, isporuka i montaža razvodnih ormara tehnoloških instalacija i ormara sa PLC-om i ostalom upravljačkom opremom prema IEC 61439-1 standardu;
  • isporuka i montaža instrumentacione opreme za potrebe tehnoloških procesa;
  • izrada i implementacija SCADA sistema i PLC softvera za upravljanje i nadzor nad kompletnim postrojenjem;
  • testiranje opreme za napajanje tehnoliških instalacija, SCADA sistema i izrada projekta izvedenog objekta.

Postrojenje za preradu otpadnih voda u Strumici je kompletno završeno i pušteno u rad, dok se kompletan zavrtšetak radova PPOV u Radovišu i PPOV u Kičevu očekuje u narednom periodu.

Slika 1 – Predgled dispozicije objekata u PPOV Strumica

Slika 2 – Predgled dispozicije objekata u PPOV Radoviš

Slika 3 –  Prikaz objekta =04 PPOV Strumica na SCADA

Slika 4 –  Postrojenje za preradu otpadnih voda u Kičevu

Slika 5 –  Postrojenje za preradu otpadnih voda u Kičevu, prikaz iz vazduha