Projekat: Rekonstrukcija i modernizacija sistema spostvene potrošnje u HE Đerdap 1

Godina realizacije: 2016./2017.

Investitor i krajnji korisnik:  JP EPS,  Ogranak HE Đerdap Kladovo, OJ: HE Đerdap 1

U 2016. godini je započeta realizacija projekta rekonstrukcije i modernizacije sistema sopstvene potrošnje u najvećoj hidroelektrani u našoj zemlji, HE Đerdap 1.  Obim rekonstrukcije obuhvata tri naponska nivoa (15,75k; 6,3 kV; 0,4kV;), isporuku TS “Limenka”  i izradu sistema upravljanja postrojenjima.

Tokom realizacije projekta je izvršeno sledeće:

 • isporuka i montaža ormara privremenog napajanja za napajanje prioritetnih potrošača;
 • demontaža postojećih NN razvoda 0,4kV I, II i III bloka u HE Đerdap 1;
 • demontaža sekcija I i II SN razvoda 6,3kV u HE Đerdap 1;
 • izrada, isporuka i montaža razvodnih ormara NN razvoda 0,4kV I, II i III i ormara sa PLC i ostalom upravljačkom opremom, tipa Spacial SF, prema IEC 61439-1 standardu;
 • isporuka i montaža sekcija I i II SN razvoda 6,3kV, tipa MC Set, proizvođač Schneider Electric;
 • rekonstrukcija NN odeljka i zamena 15,75kV prekidača na sva tri bloka u HE Đerdap 1;
 • isporuka i montaža dizel električnog agregata snage 1100kVA;
 • izrada, isporuka i montaža TS “Limenka” sa suvim energetskim transformatorom 10/0,4 kV, 1x1000kVA, koja je opremljena sa SN 10kV postrojenjem, tipa SM6, proizvođač Schneider Electric i NN 0,4kV blokom tipa Spacial SF, proizvođač Schneider Electiric ( implementiran je ATS sistem u slučaju nestanka glavnog dovoda na NN 0,4kV bloku);
 • povezivanje razvodnih elektro ormara NN razvoda 0,4kV I, II i III na postojeći sabirnički šinski razvod 0,4kV i realizacija potrebnih funkcionalnih međuveza između postrojenja;
 • rekonstrukcija postojećeg šinskog razvoda;
 • izrada i implementacija SCADA sistema i PLC softvera za upravljanje i nadzor nad postrojenjima na sva tri naponska nivoa (15,75kV; 6,3 kV; 0,4kV;);
 • funkcionalno ispitivanje postrojenja, podešenje i testiranje relejne zaštite i testiranje SCADA sistema.

Završetak radova je planiran do Avgusta 2017. godine.

Slika 1- 0,4kV NN blok nakon rekonstrukcije

Slika 2- 0,4kV NN blok nakon rekonstrukcije

Slika 3- 6,3kV SN blok nakon rekonstrukcije

Slika 4- 15,75kV prekidač nakon rekonstrukcije

Slika 5- 15,75kV prekidač nakon rekonstrukcije

Slika 6 – TS Limenka 10/0,4kV, 1x1000kVA i DEA 1100kVA

Slika 7 – TS Limenka 10/0,4kV, 1x1000kVA i DEA 1100kVA

Slika 8- Prikaz rekonstruisanog šinskog razvoda

Slika 9- Prikaz rekonstruisanog šinskog razvoda

Slika 10- Prikaz SCADA sistema u komandnoj sobi