Projekat: Rekonstrukcija bypass sistema visokog pritiska na bloku B2

Godina realizacije: 2016. godina.

Kupac: Novamat d.o.o.

Investitor: JP EPS,  Ogranak TENT Beograd, OJ: TENT B

Rekonstrukcija bypass sistema visokog pritiska na bloku B2  u jednoj od najvećih termoelektrana u našoj zemlji, TENT B, je vršena tokom 2016. godine u saradnji sa Novamat d.o.o.  Obim rekonstrukcije upravljačkog dela sistema obuhvatao je izradu i isporuku ormara upravljanja bypass sistemom, ormara sigurnosnog sistema, izradu PLC softvera i podešenje parametara sa ciljem dobijanja što bolje regulacije u zavisnosti od režima rada celokupnog sistema.

Tokom realizacije projekta je izvršeno sledeće:

  • izrada projekta za izvođenje;
  • izrada i isporuka ormara upravljanja bypass sistemom i ormara sigurnosnih sistema, prema IEC 61439-1 standardu;
  • izrada PLC softvera i HMI aplikacije za upravljanje bypass sistemom VP na bloku B2;
  • testiranje, ispitivanje svih funkcionalnih veza sa mernom opremom i DCS-om ;
  • podešenje parametara PID regulatora;
  • funkcionalno ispitivanje SS funkcije za BP ventile i MSV ventile;
  • testiranje svih režima rada bypass sistema VP;
  • puštanje u rad i izrada projekta izvedenog objekta.

Bypass sistem visokog pritiska na bloku B2 sada ima bolje performanse u odnosu na postojeći sistem implementiran na bloku B1. Rezultati merenja na novom bypass sistemu visokog pritiska  na bloku B2 su takvi da je greška odziva sistema u režimima rada manja od greške odziva na već postojećem bypass sistemu visokog pritiska na bloku B1, koji je implementiran od strane inostranog isporučioca.

Radovi su završeni  u Novembru  2016. godine.

Slika 1 – Izgled ormara upravljanja +2JA11 prema PZI


Slika 2 – Montiran ormar upravljanja +2JA11 u DCS-u


Slika 3 – Izgled SS ormara nakon završene proizvodnje


Slika 4 – Izgled HMI interfejsa prilikom simulacija