Projekat: Rekonstrukcija TS TRAYAL 35/10 kV, 1x8MVA sa proširenjem kapaciteta na 2x8MVA

Godina realizacije: 2016./2017.

Investitor i krajnji korisnik:  Cooper Tire & Rubber Company Serbia d.o.o. Kruševac

U 2016. godini je započeta realizacija projekta rekonstrukcije TS 35/10 kV koja je imala za cilj zamenu dotrajale srednjenaponske opreme i povećanje kapaciteta transformatorske stanice.  Obim rekonstrukcije obuhvata isporuku i ugradnju novog  SN 10kV i 35kV postrojenja,  isporuku i montažu novog uljnog energetskog transformatora, isporuku i ugradnju novog ormara opšte potrošnje i implementaciju sistema za vizuelizaciju.

Tokom realizacije projekta je izvršeno sledeće:

 • izrada projekta za izvođenje;
 • rekonstrukciju priključaka i zamenu kablovskih veza na 10kV i 35kV strani postojećeg transformatora;
 • isporuka i montaža novog uljnog energetskog transformatora napravljenog prema IEC 60076 35±2×2,5%/10,5 kV, 8MVA;
 • izrada priključaka i kablovskih veza na 10kV i 35kV strani novog transformatora;
 • demontaža postojećeg SN 35kV postrojenja i isporuka i ugradnja novog SN 35kV postrojenja tipa SM6, proizvođača Schneider Electric;
 • demontaža postojećeg SN 10kV postrojenja i isporuka i ugradnja novog SN 10kV postrojenja tipa SM6, proizvođača Schneider Electric;
 • isporuka i montaža ormara sopstvene potrošnje i dogradnja opreme u rack ormaru;
 • izrada sistema za vizuelizaciju rezultata merenja pomoću ugrađenih mernih uređaja na 10 kV i 35 kV naponskom nivou TS 35/10 kV/kV i čuvanje podataka;
 • funkcionalno ispitivanje postrojenja, podešenje i testiranje relejne zaštite, puštanje postrojenja u rad;
 • testiranje i puštanje u rad sistema za vizuelizaciju;
 • Izrada projekta izvedenog objekta.

Radovi su završeni u Januaru 2017. godine.

Slika 1- II sekcija SN 10kV postrojenja nakon rekonstrukcije

Slika 2- II sekcija SN 35kV postrojenje nakon rekonstrukcije

Slika 3- Prikaz pregleda TS 35/10 na sistemu za vizuelizaciju

Slika 4- Dograđen novi transformator 35/10kV, 8MVA u TS TRAYAL